wpbbe83354.png

 

wp93ca1ee2.png
Woord en Spiritualiteit

De moderne geseculariseerde wereld wordt bepaald door rationeel denken en technisch vernuft, wat een enorme ontwikkeling op maatschappelijk terrein met zich mee heeft gebracht. Binnen dat rationele denken zoeken we meer en meer wetenschappelijke bewijzen om onze oorsprong en ons zijn te verklaren . Tegelijkertijd verliezen we daarbij steeds meer ons sociale gevoel, ons inzicht in morele standaarden, onze gemeenschapszin en door de vele beïnvloeding om ons heen onze eigen identiteit (Layendecker).
Vanuit ons christen zijn dienen we de voortdurende opdracht te volgen om Zijn liefde uit te dragen. Het aanvaarden van de liefde van Christus en het uitdragen daarvan brengt ons naar een onuitputtelijke bron van levenskracht. Een krachtbron van geloof, hoop en liefde. Daarmee krijgen we zicht op de betekenis die het woord uitdraagt en als zodanig voeding wordt voor ons geestelijk zijn. Deze beleving van het woord oefent invloed uit op ons handelen en op onze plaats in de maatschappij en drukken we uit in onze spirituele beleving.
Dat vraagt een omschrijving van het begrip spiritualiteit.
Spiritualiteit is het regelmatige geestelijke contact waarin de relatie met God centraal staat. Door deze relatie ondervind je een veranderingsproces. Een veranderingsproces dat ingebracht wordt onder de inspiratie van de boodschap van Jezus van Nazareth die als gestalte van de Geest van God ons geloof doet ervaren. Deze ervaring brengt ons steeds meer in het verlangen ons los te maken van ons aardse zijn en ons meer en meer te doen opgaan in Gods Geest als onze scheppende levenskracht (Kick Bras).
God is niet zichtbaar voor ons. Daarom worden we voortdurend uitgenodigd ons eigen materialistische zijn te doorbreken en te ontstegen. Voortdurend worden we uitgenodigd om op zoek te gaan naar het andere, het niet zichtbare en niet grijpbare. Voortdurend ontstijgen we in gedachten onze aardse wereld. Praktisch ervaren we dit als de Geest van God die als een “energieveld” om ons waait. Een energieveld dat we ervaren als een verlangende zoektocht in Woord, gebed of gedachten.
We worden op het spoor gezet van Gods Geest in de Schrift en het Woord van de verkondiging. Laten we dat eens met het verhaal van de Emmaüsgangers benaderen.

Ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was. Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte Hem te herkennen. Hij sprak tot hen: ‘Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?’ Met sombere gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, gaf Hem ten antwoord: ‘Bent U dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?’ ‘Wat dan?’ vroeg Hij. Ze zeiden Hem: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God en van heel het volk.
Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed Hij alsof Hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten einde.’ Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen.
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’  Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem; daar  vonden ze de elf en hun metgezellen bijeen. Die zeiden: ‘Waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is Hij verschenen.’ Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken van het brood.
Luc 24, 21-34

De vertelling van de Emmaüsgangers laat zien dat we heden ten dage Christus herkennen in het delen van brood en wijn tijdens de Eucharistie maar we herkennen Christus nog beter in het dagelijks gesprek met mensen om ons heen. Mensen die met ons op weg gaan. Mensen die met ons op weg zijn in ons geloof maar ook mensen die met ons op weg zijn met aandacht en zorg voor anderen. Deze liefde van Christus kunnen we elke dag weer ontmoeten als we ons voor die liefde willen openstellen en die liefde willen zien.
 “Zie hier de mens”
                       Sant’ Egidio